BWV988 Goldberg-Variationen mit Metronom

Bach BWV988 Goldberg-Variationen Variation 2 m82 20220724

VViii BWV988 Goldberg-Variationen mit Metronom, einhändig

VViii BWVBWV988 Goldberg-Variationen

Vviii BWV988 Goldberg-Variationen mit Metronom, halbes Tempo

Vviii BWVBWV988 Goldberg-Variationen

VVvii BWV988 Goldberg-Variationen mit Metronom, einhändig & halbes Tempo

VVvii BWVBWV988 Goldberg-Variationen

BWV988 Goldberg-Variationen mit Metronom, langsames bzw. mittleres Tempo (lm / mm)

BWVBWV988 Goldberg-Variationen